Eşin dedektiflerce takip ettirilmesi – Özel Hayatın Gizliliğini İhlal -Emsal Karar 12. Ceza Dairesi         2015/16560 E.  ,  2017/4579 K.“İçtihat Metni”Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Özel hayatın gizliliğini ihlalHüküm : TCK’nın 134/1, 62/1, 50, 52. maddeleri gereğince mahkumiyetÖzel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği […]

Sanığın ‘bütün avukatlar sahtekardır, sende sahtekarsın’ şeklindeki sözlerinde avukatın kamu görevi ile hakaret eylemi arasında nedensellik bağının bulunduğu 18. Ceza Dairesi         2018/2010 E.  ,  2018/6002 K.“İçtihat Metni”Hakaret suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonunda, sanığın mahkumiyetine dair Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 15/05/2014 tarih ve 2013/1080-2014/510 E-K sayılı kararın, sanık tarafından […]

HAKSIZ AZİL DURUMUNDA DAVALARIN SONUÇLANIP SONUÇLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN AVUKATIN VEKALET ÜCRETİNE HAK KAZANACAĞI – BORÇLAR KANUNU VE AVUKATLIK KANUNU GEREĞİNCE VEKİLİN GÖREVİNİ SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYGUN İFA EDİP ETMEDİĞİNİN; AZİLİN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ  Özet: Dava konusu avukatlık sözleşmesi kapsamında açılması gereken bir kısım davaların açılıp takip edildiği, bir […]

İdare Mahkemesi OHAL Komisyonu’nun 3 İadenin Reddi Kararını İptal Etti  FETÖ’nün darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL 2 yıl sürdü. Bu sürede kanun hükmünde kararnameler ile 125 bin 678’i ihraç olmak üzere toplam 131 bin 922 işlem yapıldı. Bu işlemleri incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 125 bin 600 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 40’ı yani […]

Özet: 5327 sayılı TCK.nun 205 ve 208. maddelerindeki “resmi veya özel belgeyi bozmak, yok etmek ya da gizlemek” suçlarının oluşabilmesi için suça konu bir belgenin içeriğindeki bilgilerin anlaşılmaz, kullanılamaz hale getirilerek ondan fayda- lanma olanağının engellenmesi suretiyle bozulması veya belgenin maddi varlığına son verilerek hak sahibinin ondan yararlanmasının engellenmesi gerekmektedir. Nitekim, belge ortadan kalkınca veya […]

T.C. Danıştay 15. Daire Esas No:2016/3471 Karar No:2016/3026 İstemin Özeti : Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 22/12/2015 tarih ve E:2015/440; K:2015/1365 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Danıştay Tetkik Hakimi : Murat Şaşı Düşüncesi : Temyiz istemine konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onbeşinci […]